Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije

TitleNadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSeizović, Z, Šimić, G
JournalDijalog
Volume1
Issue1-2/2013
Date Published2016
Abstract

Predmet ovog rada jeste uloga Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u prevenciji zločina genocida. Nakon uvodnih razmatranja, izložena je kratka geneza nastanka ovog međunarodnog krivično-pravnog mehanizma, njegova nadležnost prema Statutu, sa posebnim osvrtom na nadležnost za genocid, saučesništvo u genocidu, podsticanje na genocid te konspiraciju (urotu) za izvršenje genocida. Rad se bavi i suđenjima za genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koja su, sasvim sigurno, postala važan faktor generalne prevencije genocida u svijetu. Također, dat je osvrt na suđenja za genocid pred Sudom Bosne i Hercegovine. U svjetlu presude od 26. februara 2007. godine u predmetu Bosna i Hercegovina v. Srbije i Crne Gore, rad se referira i na ulogu Međunarodnog suda pravde u prevenciji genocida.

URLhttps://www.researchgate.net/publication/290607743_Nadleznost_Medunarodnog_krivicnog_suda_za_zlocin_genocida_kao_faktor_generalne_prevencije
DOI10.5644/DIJALOG.2013.1-2.07