The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia

TitleThe effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
JournalAnatolian Journal of Psyciatry
Volume19
Number of Volumes3
Pagination274-80
AuthorsAydın, O, Cökmüş, FPoyraz, Balıkçı, K, Ünal-Aydın, P, Esen-Danacı, A
Abstract

Amaç: Şizofreni, yalnız hastaları değil, aynı zamanda hastaların bakım verenlerini önemli derecede etkilemektedir.
Psikotik hastalıklar ve özellikle şizofreni, bakım verenler için hastalığın neredeyse her döneminde sorun oluşturmaktadır. Çalışmamızda, şizofreni hastalarının psikiyatrik bozukluğu bulunmayan bakım verenlerinde sosyal anksiyete,
agresyon ve bağlanma stili gibi hastalık şiddeti üzerine etkisi olabilecek değişkenlerin varlığı sağlıklı kontroller ile
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 38 kronik şizofreni hastası ve bu hastaların bakım
verenleri ile sağlıklı kontroller alınmıştır. Çalışma toplam 92 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmaya alınan katılımcılardan
hasta grubuna Sosyodemografik Veri Formu ve Pozitif ve Negatif Belirti Şiddeti Ölçeği, diğer katılımcılara Sosyodemografik Veri Formuna ek Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Yakın İlişkilerde
Yaşantılar Ölçeği-II uygulanmıştır. Sonuçlar: Şizofreni hastalarının bakım verenleri ile sağlıklı kontrol grubu sosyal
anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stili açısından karşılaştırıldığında yalnız sosyal kaçınma alt ölçeği ortalama
puanında anlamlı farklılık saptanmıştır. Sosyal kaçınma alt ölçeği ortalama puanının, şizofreni hastalarının bakım
verenleri ile sağlıklı kontrol grubunu anlamlı olarak birbirinden ayırt ettiği bulunmuştur. Pozitif belirti şiddetini yordamada, şizofreni hastalarının bakım verenlerinde bakılan öfke alt ölçeği ortalama puanının lineer regresyon analizinde de anlamlılığını yitirmediği saptanmıştır. Tartışma: Günümüzde hastane dışı tedavi olanakları yaygınlaştırılmaya
çalışılmakta, bu nedenle aile yükünü̈ etkileyen etkenler ve bu yükü̈ azaltmaya yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve sıkıntı çektikleri alanların belirlenmesi hastalara da olumlu
katkı sağlamaktadır. Bakım verenlere yönelik yaptığımız bu çalışmada sosyal kaçınmalarına yönelik ruhsal-toplumsal girişimler bununla birlikte öfke kontrolü ve hastalık şiddetini yönetme konusunda yapılacak motivasyonel görüşmelerin hem hastalara, hem de bakım verenlere fayda sağlayacağını düşünüyoruz. (Anadolu Psikiyatri Derg
2018; 19(3):274-280)

DOI10.5455/apd.276919
Refereed DesignationRefereed