Europeizacija bosanskohercegovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog okruženja

TitleEuropeizacija bosanskohercegovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog okruženja
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2016
Date PublishedJune 2016
Conference NameEuropeizacija hrvatskog privatnog prava
Publication Languageeng
AuthorsSudžuka, E, Pločo, M
PublisherAkademija pravnih znanosti Hrvatske
Place PublishedSplit
Abstract

Bosna i Hercegovina propisima na različitim nivoima reguliše oblast prava privrednih društava na više ili manje harmoniziran način zbog specifičnog ustavnog uređenja.  Najmanji broj propisa je donesen na državnom nivou zbog nadležnosti entiteta za regulisanje ove oblasti. Materijalnopravni propisi o statusu privrednih društava su donesi na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i u Brčko Distriktu BiH. Procesni propisi koji uređuju postupak osnivanja društva doneseni su također na nivou entiteta, ali na državnom nivou postoji Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata koji propisuje obavezu usaglašavanja procedura u entitetima njihovim procesnim propisima. Sporazum o stabilizaciji i prodruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom Unijom je stupio na snagu 2015. godine, te su započete određene reforme sa ciljem usaglašavanja prava Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevimom Europske Unije. Ovo će zasigurno biti dugotrajan i težak proces usljed nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini. Isto se ogleda prvenstveno u tome da su nadležnosti u pojedinim izuzetno važnim oblastima dodijeljene entitetima što za posljedicu ima postojanje velikog broja zakona. Propisi su nerijetko različiti i onemogućavaju privredne subjekte da pod istim uslovima osnuju društvo i posluju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Rad se bavi analizom zakonodavstva Bosne i Hercegovine u oblasti prava društva, posebno različitim rješenjima u entitetskim propisima koja onemogućavaju progresivniji privredni razvoj Bosne i Hercegovine, te poteškoćama koje će se pojaviti u procesu usklađivanja ove oblasti sa pravnom stečevinom EU. Na osnovu analize će se dati ocjena koliko je zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u ovom kontekstu spremno za aktivno uključivanje u procese usklađivanja nacionalnog zakonodavtva u ovoj oblasti sa acquis-em.