PROVJERA METRIJSKIH KARAKERISTIKA I FAKTORSKA ANALIZA SKALE SOCIJALNE PODRŠKE SS-A

TitlePROVJERA METRIJSKIH KARAKERISTIKA I FAKTORSKA ANALIZA SKALE SOCIJALNE PODRŠKE SS-A
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2016
Conference NameEMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI
Publication Languageeng
AuthorsHasanagic, A
EditorDraganovic, S, Bosankic, N, Porobić, S
PublisherINSTITUT ZA PSIHOLOGIJU, LABORATORIJA ZA EKSPERIMENTALNU PSIHOLOGIJU FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
Place PublishedBelgrade
Keywordsfaktorska analiza, metrijske karakteristike, skala socijalne podrške
Abstract

Socijalna podrška se odnosi na dobiti koje je neka osoba u stanju izvući iz odnosa sa drugima. Prema brojnim istraživanjima ona se dosta visoko pozicionira na ljestvici protektivnih faktora mentalnog zdravlja. Otud i interes za mjerenje socijalne podrške. Cilj ovog rada jeste ispitati metrijske karakteristike Skale socijalne podrške (The Social Appraisal Scale SS-A) autora Vaux i saradnika (1986). Uzorak je sačinjen od 230 ispitanika starosne dobi od 36 do 85 godina (M = 31.15, SD = 7.73). Rezultati istraživanja ajtem analize govore u prilog da su diskriminativne valjanosti ajtema u skladu sa kriterijem 0,3 i više, ali indeks pouzdanosti pojedinih ajtema 2, 4, 5 i 9 su nešto ispod tog kriterija. Pouzdanost instrumenta je (α = 0.918), a ukoliko se izbace ajtemi niskog indeksa pouzdanosti dobijamo vrijednost (α = 0.90). Faktorska analiza provedena na postojećih 21 ajtema, prvobitno nije bila intepretabilna, ali nakon fiksiranja broja faktora na dva i uključivanja Equamax rotacije sa Kaiserovom normalizacijom, dobija se rješenje koje je intepretabilno, a koje odgovara ključu. Dva faktora objašnjavaju 51,31% varijance. Pitanja koja pripadaju subskali porodične podrške su 2, 4, 7, 9, 11, 16 i 20, dok pitanja koja pripadaju podršci prijatelja jesu 1, 6, 10, 13, 14, 17 i 21. Pitanja 3, 5, 8, 12 i 15 nisu dodjeljena niti jednoj subskali, ali po osnovu rezultata faktorske analize bi se moglo reći da pripadaju prvom faktoru. Prema sadržaju tih pitanja, može se reći da su povezana sa percepcijom ispitanika o socijalnoj podšci. Zaključno, može se reći da da je optimalno rješenje da prvi faktor uključuje pitanja subskale podrške prijatelja i percepciju podrške drugih, te se u tom kontekstu može govoriti o percipiranoj podršci od strane drugih kao prvom faktoru, a drugi faktor ostaje podrška porodice.