VALIDACIJA UPITNIKA KVALITETA INTEGRIRANOSTI PREDMETNOG U ŠKOLSKI KURIKULUM

TitleVALIDACIJA UPITNIKA KVALITETA INTEGRIRANOSTI PREDMETNOG U ŠKOLSKI KURIKULUM
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
JournalZBORNIK RADOVA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI
Volume13
Publication Languageeng
AuthorsPehlic, I, Hasanagic, A, Grabus, E
ISSN Number1840-4448
Keywordsintegriranost, metrijske karakteristike mjernog instrumenta i validacija upitnika, predmetni kurikulum, školski kurikulum
Abstract

Cilj ovog rada bila je validacija Upitnika kvaliteta integriranosti predmetnog u školskikurikulum. U tu svrhu obavljeno je ispitivanje stavova 200 nastavnika vjeronaukei 200 nastavnika drugih osnovnoškolskih predmeta o kvalitetu integriranostipredmetnog u školski kurikulum, a sadržajno upitnik se naslanjao na implementacijuISSA pedagoških standarda u nastavnom procesu. Prva verzija upitnika kvalitetaintegriranosti predmetnog u školski kurikulum bila je sastavljena od devet subskala:Odgojni socijalni kontekst, Skriveni kurikulum kao pokazatelj stvarne integriranosti,Doprinos nastavnih predmeta razvoju integriranog školskog kurikuluma, Okviriza izradu predmetnog kurikuluma kao osnova za integriranje u školski kurikulum,Međupredmetna korelacija u funkciji implementacije integriranog kurikuluma,Timski rad i inkluzija u funkciji razvoja integriranog kurikuluma, Doprinos udžbenikaintegraciji kurikuluma, Ocjenjivanje u funkciji razvijanja izvrsnosti kao segmentevaluacije implementiranosti kurikuluma, te Doprinos predmetnog kurikulumacjelovitom razvoju učenikove ličnosti. Upitnik se sastojao iz ukupno 118 ajtema.Analizom čestica koje pripadaju pojedinim faktorima, u rezultatima istraživanjadošlo je do restrukture istraživačkog upitnika i izdvajanja novih faktora prema kojimaje nastalo novih šest subskala: Doprinos predmetnog nastavnika razvoju integriranogškolskog kurikuluma, Sinergijsko djelovanje školskih faktora u razvojuintegriranog školskog kurikuluma, Fokusiranost predmetnog kurikuluma na razvojosobnosti učenika, Kvalitet odgojnog socijalnog konteksta, Zadovoljavanje posebnih potreba učenika i Integracijski kvalitet udžbenika. Finalna verzija upitnika sastoji seiz 99 ajtema. Rezultati istraživanja su pokazali visoku pouzdanost na subskalamapojedinačno i visoku pouzdanost instrumenta u cijelosti, jer se pokazalo da Cronbach-alpha koeficijent za cijeli instrument iznosi 0.958.