Yuksek Ogretimde Yeni Ufuklar: Toplumsal Cinsiyet Esitligi Ilkeleri

TitleYuksek Ogretimde Yeni Ufuklar: Toplumsal Cinsiyet Esitligi Ilkeleri
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2019
Conference NameISS2019 4th International Science Symposium New Horizons in Science (Abstract Book)
Number of Volumes2019.1
Paginationxii
Publication LanguageTurkish/English
AuthorsMataracı, AF
PublisherFirat Akademi A.S.
Place PublishedElazig-Turkiye
ISBN Number978-605-666789-4-3
KeywordsEşitlik, HORIZON 2020, SAGE, Toplumsal Cinsiyet, Yüksek Öğretim
Abstract

Aliye Fatma Mataracı
International University of Sarajevo, amataraci@ius.edu.ba,
Bosnia and Herzegovina
“Keynote Speaker”
YUKSEK OĞRETİMDE YENİ UFUKLAR: TOPLUMSAL CİNSİYET ESİTLİĞİ İLKELERİ
ÖZ
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği çağdaş
demokrasilerin merkezinde yer almakta. Az temsil edilen gruplar,
yeteneklerin çeşitliliğinden yararlanmayı başaramayan kurumlar
tarafından katkı sağlama konusunda geride bırakılmaktalar. Yapılan
çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular, akademik
araştırma performansının eşitsizlikler ile sınırlandırılmış olduğunu
göstermekte ve bu durum inovasyon alanında ve genel olarak toplum
üzerinde olumsuz etkiler bırakmakta. Daha adil ve eşitlikçi
müdahaleler, kurumların demokratikleştirme çabalarının ayrılmaz bir
parçası olmakla birlikte, daha kapsamlı ve dengeli bir katılımın da
garantörü olmakta. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği, adil
erişim ve ayrımcılığı garantileyen daha kapsayıcı, açık ve demokratik
kurumların varlığını gerektiriyor. Bu bağlamda, konuşmamda,
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin de proje ortağı olarak yer
almış olduğu ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı
himayesinde yaklaşık 3 yıl süren SAGE (Systemic Action for Gender
Equality/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemsel Girişimler)
Projesi’ni ve toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda Yükseköğretime
sunduğu kazanımları paylaşacağım. SAGE, toplumsal cinsiyet eşitliği
hususunda Yüksek Öğretim ’de ve araştırma alanında daha güçlü bir
eylem arayışı amacıyla tasarlanmıştır. Projenin hedefleri arasında;
karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, araştırma kapasite ve
kalitesinin arttırılması, cinsiyete duyarlı pratik, süreç ve
yöntemlerin araştırmalara dahil edilmesi ve kurumsal karar verme
süreçlerinde kadın/erkek dengesinin gözetilmesi ve iyileştirilmesi
yer almaktadır. SAGE Projesi kapsamında geliştirilen toplumsal
cinsiyet eşitliği ilkelerinin, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından
benimsenmesi ve uygulamaya konulmasının mevcut koşul ve uygulamaların
iyileştirilmesine katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.
Keywords: HORIZON 2020, SAGE, Toplumsal Cinsiyet,
Eşitlik, Yüksek Öğretim

Refereed DesignationRefereed